GWW sector


De komende jaren moet er fors geinvesteerd worden om Nederland veilig en bereikbaar te houden. Veilig tegen water en bereikbaar via lucht, land en water.

De kust- en dijkversterkingen worden uitdagender door de positie die dijken inmiddels innemen in onze samenleving. Ze maken onderdeel uit van onze woonomgeving, zorgen voor unieke landschappen, bieden ruimte voor recreatie en andere functionaliteiten. De waterwereld is flink in beweging met de nieuwe normering en de opvolgende nieuwe versies van het ontwerp instrumentarium (OI). Ook wordt er flink geinvesteerd in innovaties die dijken op een minder ingrijpende manier kunnen versterken met minder impact op de omgeving. Dit vraagt leiderschap, visie en een lijn op orde in projecten en programma's.

De juiste projectmanager maakt met zijn of haar team het verschil vooral door risicogestuurd naar een beheerste uitvoering te gaan. Daarnaast is lenigheid richting de stakeholders en gebiedspartners nodig om maatschappelijke meerwaarde te bereiken.
Elk project maakt een aantal fasen door op hoofdlijnen de verkenningsfase, planfase, realisatiefase en nazorgfase.

Ervaring en kennis van zaken bij de projectmanager zorgt dat er een goed stuur op zit op elke fase. Dit is belangrijk om de kosten beheersbaar te houden en situatie die in latere fasen voor faalkosten zorgt, te voorkomen.

Nederland dankt haar goede concurrentiepostie deels door haar goede infrastructuur. Om deze positie te houden en uit te bouwen, moeten we blijven investeren en ontwikkelen. De stations, spoorverbindingen, wegen, tram, metro, havens en onze luchthavens zijn continue in ontwikkeling. Om succesvol te zijn en alle projectdoelstellingen te bereiken, moet invulling gegeven worden aan ingewikkelde vraagstukken, zoals;

 

  • Hoe gaan we om met wijzigende wet- en regelgeving zoals PFAS en PAS (stikstof)
  • Hoe gaan we om met participatie en de omgevingswet
  • Hoe maken we werk met werk
  • Integreren we meekoppelkansen
  • Werken we veilig en verkleinen we de kans op schade
  • Integreren we duurzaamheidsdoelstellingen
  • Hoe beperken we de overlast.

 

Salomo projectmanagement heeft ervaring met het managen en begeleiden van deze vraagstukken om zo innovatief te zijn en maatschappelijke meerwaarde te halen binnen de GWW sector.

Samen voor een innovatieve en succesvolle GWW sector.
Daarnaast is Salomo uw strategische partner om vastgelopen projecten weer op het goede spoor te zetten.